logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Nam

Thống kê từ 00 đến 99 XSAG trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
1.11%
6 lượt
01
0.74%
4 lượt
02
1.67%
9 lượt
03
1.30%
7 lượt
04
1.11%
6 lượt
05
0.56%
3 lượt
06
0.93%
5 lượt
07
1.11%
6 lượt
08
0.56%
3 lượt
09
0.56%
3 lượt
10
1.30%
7 lượt
11
0.93%
5 lượt
12
0.56%
3 lượt
13
1.48%
8 lượt
14
0.74%
4 lượt
15
1.67%
9 lượt
16
1.11%
6 lượt
17
0.74%
4 lượt
18
1.11%
6 lượt
19
1.11%
6 lượt
20
1.67%
9 lượt
21
1.67%
9 lượt
22
0.56%
3 lượt
23
1.67%
9 lượt
24
1.48%
8 lượt
25
0.74%
4 lượt
26
0.93%
5 lượt
27
0.93%
5 lượt
28
1.11%
6 lượt
29
0.19%
1 lượt
30
1.30%
7 lượt
31
0.93%
5 lượt
32
0.93%
5 lượt
33
0.74%
4 lượt
34
0.74%
4 lượt
35
0.93%
5 lượt
36
0.37%
2 lượt
37
1.30%
7 lượt
38
1.48%
8 lượt
39
0.93%
5 lượt
40
0.93%
5 lượt
41
1.30%
7 lượt
42
0.93%
5 lượt
43
1.11%
6 lượt
44
0.74%
4 lượt
45
1.48%
8 lượt
46
1.11%
6 lượt
47
0.93%
5 lượt
48
1.11%
6 lượt
49
0.74%
4 lượt
50
1.67%
9 lượt
51
0.74%
4 lượt
52
0.93%
5 lượt
53
0.93%
5 lượt
54
1.48%
8 lượt
55
0.37%
2 lượt
56
1.30%
7 lượt
57
1.48%
8 lượt
58
0.93%
5 lượt
59
1.67%
9 lượt
60
1.67%
9 lượt
61
1.85%
10 lượt
62
1.11%
6 lượt
63
0.93%
5 lượt
64
1.48%
8 lượt
65
1.11%
6 lượt
66
0.93%
5 lượt
67
0.93%
5 lượt
68
0.56%
3 lượt
69
1.11%
6 lượt
70
0.56%
3 lượt
71
1.30%
7 lượt
72
0.56%
3 lượt
73
0.56%
3 lượt
74
0.93%
5 lượt
75
0.74%
4 lượt
76
0.56%
3 lượt
77
1.11%
6 lượt
78
1.48%
8 lượt
79
0.93%
5 lượt
80
0.19%
1 lượt
81
0.56%
3 lượt
82
0.74%
4 lượt
83
0.93%
5 lượt
84
1.30%
7 lượt
85
1.85%
10 lượt
86
0.19%
1 lượt
87
1.11%
6 lượt
88
0.37%
2 lượt
89
0.74%
4 lượt
90
0.93%
5 lượt
91
0.56%
3 lượt
92
0.93%
5 lượt
93
0.37%
2 lượt
94
1.48%
8 lượt
95
1.48%
8 lượt
96
0.93%
5 lượt
97
0.74%
4 lượt
98
0.74%
4 lượt
99
0.74%
4 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.