logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Nam

Thống kê từ 00 đến 99 XSLA trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
0.62%
2 lượt
01
0.93%
3 lượt
02
0.93%
3 lượt
03
0.31%
1 lượt
04
1.23%
4 lượt
05
0.62%
2 lượt
06
0.93%
3 lượt
07
0.62%
2 lượt
08
1.85%
6 lượt
09
1.23%
4 lượt
10
0.62%
2 lượt
11
0.62%
2 lượt
12
1.54%
5 lượt
13
0.62%
2 lượt
14
0.62%
2 lượt
15
2.16%
7 lượt
16
1.23%
4 lượt
17
1.23%
4 lượt
18
0.62%
2 lượt
20
1.23%
4 lượt
21
1.23%
4 lượt
22
0.62%
2 lượt
23
0.93%
3 lượt
24
1.23%
4 lượt
25
0.62%
2 lượt
26
1.23%
4 lượt
27
0.62%
2 lượt
28
1.23%
4 lượt
29
1.23%
4 lượt
30
0.31%
1 lượt
31
1.54%
5 lượt
32
0.62%
2 lượt
33
0.31%
1 lượt
34
1.85%
6 lượt
35
0.62%
2 lượt
36
0.31%
1 lượt
37
1.23%
4 lượt
38
0.62%
2 lượt
39
2.16%
7 lượt
40
1.23%
4 lượt
41
0.31%
1 lượt
42
0.31%
1 lượt
43
0.93%
3 lượt
44
2.16%
7 lượt
45
0.93%
3 lượt
46
0.62%
2 lượt
47
0.62%
2 lượt
48
1.85%
6 lượt
49
1.85%
6 lượt
50
0.31%
1 lượt
51
1.23%
4 lượt
52
0.93%
3 lượt
53
0.93%
3 lượt
54
0.93%
3 lượt
55
0.93%
3 lượt
56
0.93%
3 lượt
58
1.54%
5 lượt
59
0.62%
2 lượt
60
1.23%
4 lượt
61
1.85%
6 lượt
62
1.23%
4 lượt
63
2.78%
9 lượt
64
1.23%
4 lượt
65
0.62%
2 lượt
66
0.62%
2 lượt
68
0.31%
1 lượt
69
1.54%
5 lượt
70
0.93%
3 lượt
71
1.23%
4 lượt
72
0.62%
2 lượt
73
0.62%
2 lượt
74
0.93%
3 lượt
75
1.54%
5 lượt
76
1.23%
4 lượt
77
1.23%
4 lượt
78
0.31%
1 lượt
79
0.31%
1 lượt
80
2.16%
7 lượt
81
1.54%
5 lượt
82
0.31%
1 lượt
83
1.85%
6 lượt
84
0.62%
2 lượt
85
0.62%
2 lượt
86
1.23%
4 lượt
87
1.54%
5 lượt
88
0.31%
1 lượt
89
1.23%
4 lượt
90
2.16%
7 lượt
91
1.54%
5 lượt
92
0.93%
3 lượt
93
0.62%
2 lượt
94
1.85%
6 lượt
95
0.93%
3 lượt
96
1.23%
4 lượt
97
0.62%
2 lượt
99
0.93%
3 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.