logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Nam

Thống kê từ 00 đến 99 XSDT trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
0.74%
4 lượt
01
0.93%
5 lượt
02
1.11%
6 lượt
03
0.74%
4 lượt
04
0.37%
2 lượt
05
0.37%
2 lượt
06
0.74%
4 lượt
07
0.74%
4 lượt
08
0.74%
4 lượt
09
0.56%
3 lượt
10
1.30%
7 lượt
11
0.37%
2 lượt
12
0.74%
4 lượt
13
0.93%
5 lượt
14
1.30%
7 lượt
15
1.67%
9 lượt
16
0.74%
4 lượt
17
0.93%
5 lượt
18
0.19%
1 lượt
19
1.48%
8 lượt
20
0.74%
4 lượt
21
1.67%
9 lượt
22
0.56%
3 lượt
23
1.30%
7 lượt
24
1.85%
10 lượt
25
1.30%
7 lượt
26
1.30%
7 lượt
27
1.30%
7 lượt
28
1.11%
6 lượt
29
1.48%
8 lượt
30
0.74%
4 lượt
31
1.11%
6 lượt
32
1.30%
7 lượt
33
0.93%
5 lượt
34
1.11%
6 lượt
35
0.56%
3 lượt
36
0.56%
3 lượt
37
1.48%
8 lượt
38
0.93%
5 lượt
39
1.30%
7 lượt
40
0.74%
4 lượt
41
1.11%
6 lượt
42
1.67%
9 lượt
43
1.11%
6 lượt
44
1.30%
7 lượt
45
1.11%
6 lượt
46
1.30%
7 lượt
47
0.74%
4 lượt
48
1.30%
7 lượt
49
1.67%
9 lượt
50
0.93%
5 lượt
51
0.56%
3 lượt
52
0.74%
4 lượt
53
0.56%
3 lượt
54
0.93%
5 lượt
55
0.93%
5 lượt
56
1.67%
9 lượt
57
0.19%
1 lượt
58
1.11%
6 lượt
59
1.48%
8 lượt
60
0.19%
1 lượt
61
0.74%
4 lượt
62
0.37%
2 lượt
63
0.37%
2 lượt
64
0.74%
4 lượt
65
1.67%
9 lượt
66
0.56%
3 lượt
67
0.93%
5 lượt
68
1.48%
8 lượt
69
0.93%
5 lượt
70
1.11%
6 lượt
71
0.56%
3 lượt
72
1.30%
7 lượt
73
0.93%
5 lượt
74
1.48%
8 lượt
75
0.56%
3 lượt
76
1.11%
6 lượt
77
1.67%
9 lượt
78
1.48%
8 lượt
79
0.56%
3 lượt
80
1.11%
6 lượt
81
1.48%
8 lượt
82
0.56%
3 lượt
83
1.11%
6 lượt
84
0.56%
3 lượt
85
0.56%
3 lượt
86
1.11%
6 lượt
87
0.93%
5 lượt
88
1.11%
6 lượt
89
1.11%
6 lượt
90
1.11%
6 lượt
91
0.56%
3 lượt
92
0.93%
5 lượt
93
1.48%
8 lượt
94
1.48%
8 lượt
95
1.48%
8 lượt
96
0.93%
5 lượt
97
1.30%
7 lượt
98
1.30%
7 lượt
99
0.74%
4 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.