logo

Thống kê từ 00 đến 99 miền Bắc

Thống kê từ 00 đến 99 XSMB trong 30 ngày

Tần suất xuất hiện Lượt về
00
0.62%
5 lượt
01
0.86%
7 lượt
02
0.99%
8 lượt
03
0.99%
8 lượt
04
1.11%
9 lượt
05
0.37%
3 lượt
06
0.99%
8 lượt
07
1.11%
9 lượt
08
0.86%
7 lượt
09
1.23%
10 lượt
10
1.60%
13 lượt
11
0.74%
6 lượt
12
1.73%
14 lượt
13
0.74%
6 lượt
14
1.11%
9 lượt
15
1.36%
11 lượt
16
1.11%
9 lượt
17
0.86%
7 lượt
18
0.74%
6 lượt
19
1.36%
11 lượt
20
0.86%
7 lượt
21
1.23%
10 lượt
22
1.11%
9 lượt
23
0.74%
6 lượt
24
0.74%
6 lượt
25
0.86%
7 lượt
26
0.74%
6 lượt
27
0.49%
4 lượt
28
0.62%
5 lượt
29
1.48%
12 lượt
30
0.99%
8 lượt
31
0.49%
4 lượt
32
1.98%
16 lượt
33
1.11%
9 lượt
34
0.25%
2 lượt
35
0.74%
6 lượt
36
0.25%
2 lượt
37
1.23%
10 lượt
38
0.62%
5 lượt
39
0.99%
8 lượt
40
0.99%
8 lượt
41
1.48%
12 lượt
42
1.11%
9 lượt
43
0.99%
8 lượt
44
1.23%
10 lượt
45
0.99%
8 lượt
46
1.11%
9 lượt
47
0.74%
6 lượt
48
0.86%
7 lượt
49
1.36%
11 lượt
50
1.11%
9 lượt
51
0.49%
4 lượt
52
1.36%
11 lượt
53
1.11%
9 lượt
54
0.62%
5 lượt
55
1.11%
9 lượt
56
0.99%
8 lượt
57
1.11%
9 lượt
58
0.62%
5 lượt
59
1.48%
12 lượt
60
1.11%
9 lượt
61
1.23%
10 lượt
62
0.74%
6 lượt
63
1.11%
9 lượt
64
0.86%
7 lượt
65
0.99%
8 lượt
66
1.73%
14 lượt
67
0.74%
6 lượt
68
1.11%
9 lượt
69
1.23%
10 lượt
70
1.36%
11 lượt
71
0.62%
5 lượt
72
0.99%
8 lượt
73
0.74%
6 lượt
74
0.86%
7 lượt
75
1.11%
9 lượt
76
0.86%
7 lượt
77
0.86%
7 lượt
78
1.48%
12 lượt
79
0.99%
8 lượt
80
1.48%
12 lượt
81
0.99%
8 lượt
82
0.99%
8 lượt
83
0.99%
8 lượt
84
0.86%
7 lượt
85
1.11%
9 lượt
86
0.62%
5 lượt
87
0.62%
5 lượt
88
0.62%
5 lượt
89
1.73%
14 lượt
90
1.48%
12 lượt
91
0.62%
5 lượt
92
1.48%
12 lượt
93
0.74%
6 lượt
94
1.11%
9 lượt
95
0.74%
6 lượt
96
1.60%
13 lượt
97
0.49%
4 lượt
98
1.48%
12 lượt
99
0.62%
5 lượt
Quảng cáo

Thế Nào Là Thống Kê Từ 00 Đến 99

Thống kê từ 00 đến 99 là cách thống kê tỉ lệ về nhiều/về ít/chưa về của các con lô từ 00 - 99 theo biểu đồ nằm ngang.

Tùy vào cách chọn biên độ khác nhau thì tỉ lệ thống kê từ 00 - 99 cũng sẽ khác nhau.